Telegram User Bot that plays uno with mau_mau_bot
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

208 lines
9.4 KiB

 1. #!/usr/bin/env python3
 2. # -*- coding: utf-8 -*-
 3. RED = 'r'
 4. BLUE = 'b'
 5. GREEN = 'g'
 6. YELLOW = 'y'
 7. COLORS = (RED, BLUE, GREEN, YELLOW)
 8. # Special cards
 9. CHOOSE = 'colorchooser'
 10. DRAW_FOUR = 'draw_four'
 11. SPECIALS = (CHOOSE, DRAW_FOUR)
 12. # those stickers below are only used for grey cards.
 13. # NOGREY is not used now
 14. # can't be used for userbot
 15. NOGREY = {
 16. 'BQADBAAD-AIAAl9XmQABxEjEcFM-VHIC': 'option_draw',
 17. 'BQADBAAD-gIAAl9XmQABcEkAAbaZ4SicAg': 'option_pass',
 18. 'BQADBAADygIAAl9XmQABJoLfB9ntI2UC': 'option_bluff',
 19. 'BQADBAADxAIAAl9XmQABC5v3Z77VLfEC': 'option_info'
 20. }
 21. # STICKERS is not used now
 22. # can't be used for userbot
 23. STICKERS = {
 24. 'BQADBAAD2QEAAl9XmQAB--inQsYcLTsC': 'b_0',
 25. 'BQADBAAD2wEAAl9XmQABBzh4U-rFicEC': 'b_1',
 26. 'BQADBAAD3QEAAl9XmQABo3l6TT0MzKwC': 'b_2',
 27. 'BQADBAAD3wEAAl9XmQAB2y-3TSapRtIC': 'b_3',
 28. 'BQADBAAD4QEAAl9XmQABT6nhOuolqKYC': 'b_4',
 29. 'BQADBAAD4wEAAl9XmQABwRfmekGnpn0C': 'b_5',
 30. 'BQADBAAD5QEAAl9XmQABQITgUsEsqxsC': 'b_6',
 31. 'BQADBAAD5wEAAl9XmQABVhPF6EcfWjEC': 'b_7',
 32. 'BQADBAAD6QEAAl9XmQABP6baig0pIvYC': 'b_8',
 33. 'BQADBAAD6wEAAl9XmQAB0CQdsQs_pXIC': 'b_9',
 34. 'BQADBAAD7QEAAl9XmQAB00Wii7R3gDUC': 'b_draw',
 35. 'BQADBAAD8QEAAl9XmQAB_RJHYKqlc-wC': 'b_skip',
 36. 'BQADBAAD7wEAAl9XmQABo7D0B9NUPmYC': 'b_reverse',
 37. 'BQADBAAD9wEAAl9XmQABb8CaxxsQ-Y8C': 'g_0',
 38. 'BQADBAAD-QEAAl9XmQAB9B6ti_j6UB0C': 'g_1',
 39. 'BQADBAAD-wEAAl9XmQABYpLjOzbRz8EC': 'g_2',
 40. 'BQADBAAD_QEAAl9XmQABKvc2ZCiY-D8C': 'g_3',
 41. 'BQADBAAD_wEAAl9XmQABJB52wzPdHssC': 'g_4',
 42. 'BQADBAADAQIAAl9XmQABp_Ep1I4GA2cC': 'g_5',
 43. 'BQADBAADAwIAAl9XmQABaaMxxa4MihwC': 'g_6',
 44. 'BQADBAADBQIAAl9XmQABv5Q264Crz8gC': 'g_7',
 45. 'BQADBAADBwIAAl9XmQABjMH-X9UHh8sC': 'g_8',
 46. 'BQADBAADCQIAAl9XmQAB26fZ2fW7vM0C': 'g_9',
 47. 'BQADBAADCwIAAl9XmQAB64jIZrgXrQUC': 'g_draw',
 48. 'BQADBAADDwIAAl9XmQAB17yhhnh46VQC': 'g_skip',
 49. 'BQADBAADDQIAAl9XmQAB_xcaab0DkegC': 'g_reverse',
 50. 'BQADBAADEQIAAl9XmQABiUfr1hz-zT8C': 'r_0',
 51. 'BQADBAADEwIAAl9XmQAB5bWfwJGs6Q0C': 'r_1',
 52. 'BQADBAADFQIAAl9XmQABHR4mg9Ifjw0C': 'r_2',
 53. 'BQADBAADFwIAAl9XmQABYBx5O_PG2QIC': 'r_3',
 54. 'BQADBAADGQIAAl9XmQABTQpGrlvet3cC': 'r_4',
 55. 'BQADBAADGwIAAl9XmQABbdLt4gdntBQC': 'r_5',
 56. 'BQADBAADHQIAAl9XmQABqEI274p3lSoC': 'r_6',
 57. 'BQADBAADHwIAAl9XmQABCw8u67Q4EK4C': 'r_7',
 58. 'BQADBAADIQIAAl9XmQAB8iDJmLxp8ogC': 'r_8',
 59. 'BQADBAADIwIAAl9XmQAB_HCAww1kNGYC': 'r_9',
 60. 'BQADBAADJQIAAl9XmQABuz0OZ4l3k6MC': 'r_draw',
 61. 'BQADBAADKQIAAl9XmQAC2AL5Ok_ULwI': 'r_skip',
 62. 'BQADBAADJwIAAl9XmQABu2tIeQTpDvUC': 'r_reverse',
 63. 'BQADBAADKwIAAl9XmQAB_nWoNKe8DOQC': 'y_0',
 64. 'BQADBAADLQIAAl9XmQABVprAGUDKgOQC': 'y_1',
 65. 'BQADBAADLwIAAl9XmQABqyT4_YTm54EC': 'y_2',
 66. 'BQADBAADMQIAAl9XmQABGC-Xxg_N6fIC': 'y_3',
 67. 'BQADBAADMwIAAl9XmQABbc-ZGL8kApAC': 'y_4',
 68. 'BQADBAADNQIAAl9XmQAB67QJZIF6XAcC': 'y_5',
 69. 'BQADBAADNwIAAl9XmQABJg_7XXoITsoC': 'y_6',
 70. 'BQADBAADOQIAAl9XmQABVrd7OcS2k34C': 'y_7',
 71. 'BQADBAADOwIAAl9XmQABRpJSahBWk3EC': 'y_8',
 72. 'BQADBAADPQIAAl9XmQAB9MwJWKLJogYC': 'y_9',
 73. 'BQADBAADPwIAAl9XmQABaPYK8oYg84cC': 'y_draw',
 74. 'BQADBAADQwIAAl9XmQABO_AZKtxY6IMC': 'y_skip',
 75. 'BQADBAADQQIAAl9XmQABZdQFahGG6UQC': 'y_reverse',
 76. 'BQADBAAD9QEAAl9XmQABVlkSNfhn76cC': 'draw_four',
 77. 'BQADBAAD8wEAAl9XmQABl9rUOPqx4E4C': 'colorchooser',
 78. 'BQADBAAD-AIAAl9XmQABxEjEcFM-VHIC': 'option_draw',
 79. 'BQADBAAD-gIAAl9XmQABcEkAAbaZ4SicAg': 'option_pass',
 80. 'BQADBAADygIAAl9XmQABJoLfB9ntI2UC': 'option_bluff',
 81. 'BQADBAADxAIAAl9XmQABC5v3Z77VLfEC': 'option_info'
 82. }
 83. # can't be used for userbot
 84. STICKERS_GREY = {
 85. 'BQADBAADRQIAAl9XmQAB1IfkQ5xAiK4C': 'b_0',
 86. 'BQADBAADRwIAAl9XmQABbWvhTeKBii4C': 'b_1',
 87. 'BQADBAADSQIAAl9XmQABS1djHgyQokMC': 'b_2',
 88. 'BQADBAADSwIAAl9XmQABwQ6VTbgY-MIC': 'b_3',
 89. 'BQADBAADTQIAAl9XmQABAlKUYha8YccC': 'b_4',
 90. 'BQADBAADTwIAAl9XmQABMvx8xVDnhUEC': 'b_5',
 91. 'BQADBAADUQIAAl9XmQABDEbhP1Zd31kC': 'b_6',
 92. 'BQADBAADUwIAAl9XmQABXb5XQBBaAnIC': 'b_7',
 93. 'BQADBAADVQIAAl9XmQABgL5HRDLvrjgC': 'b_8',
 94. 'BQADBAADVwIAAl9XmQABtO3XDQWZLtYC': 'b_9',
 95. 'BQADBAADWQIAAl9XmQAB2kk__6_2IhMC': 'b_draw',
 96. 'BQADBAADXQIAAl9XmQABEGJI6CaH3vcC': 'b_skip',
 97. 'BQADBAADWwIAAl9XmQAB_kZA6UdHXU8C': 'b_reverse',
 98. 'BQADBAADYwIAAl9XmQABGD5a9oG7Yg4C': 'g_0',
 99. 'BQADBAADZQIAAl9XmQABqwABZHAXZIg0Ag': 'g_1',
 100. 'BQADBAADZwIAAl9XmQABTI3mrEhojRkC': 'g_2',
 101. 'BQADBAADaQIAAl9XmQABVi3rUyzWS3YC': 'g_3',
 102. 'BQADBAADawIAAl9XmQABZIf5ThaXnpUC': 'g_4',
 103. 'BQADBAADbQIAAl9XmQABNndVJSQCenIC': 'g_5',
 104. 'BQADBAADbwIAAl9XmQABpoy1c4ZkrvwC': 'g_6',
 105. 'BQADBAADcQIAAl9XmQABDeaT5fzxwREC': 'g_7',
 106. 'BQADBAADcwIAAl9XmQABLIQ06ZM5NnAC': 'g_8',
 107. 'BQADBAADdQIAAl9XmQABel-mC7eXGsMC': 'g_9',
 108. 'BQADBAADdwIAAl9XmQABOHEpxSztCf8C': 'g_draw',
 109. 'BQADBAADewIAAl9XmQABDaQdMxjjPsoC': 'g_skip',
 110. 'BQADBAADeQIAAl9XmQABek1lGz7SJNAC': 'g_reverse',
 111. 'BQADBAADfQIAAl9XmQABWrxoiXcsg0EC': 'r_0',
 112. 'BQADBAADfwIAAl9XmQABlav-bkgSgRcC': 'r_1',
 113. 'BQADBAADgQIAAl9XmQABDjZkqfJ4AdAC': 'r_2',
 114. 'BQADBAADgwIAAl9XmQABT7lH7VVcy3MC': 'r_3',
 115. 'BQADBAADhQIAAl9XmQAB1arPC5x0LrwC': 'r_4',
 116. 'BQADBAADhwIAAl9XmQABWvs7xkCDldkC': 'r_5',
 117. 'BQADBAADiQIAAl9XmQABjwABH5ZonWn8Ag': 'r_6',
 118. 'BQADBAADiwIAAl9XmQABjekJfm4fBDIC': 'r_7',
 119. 'BQADBAADjQIAAl9XmQABqFjchpsJeEkC': 'r_8',
 120. 'BQADBAADjwIAAl9XmQAB-sKdcgABdNKDAg': 'r_9',
 121. 'BQADBAADkQIAAl9XmQABtw9RPVDHZOQC': 'r_draw',
 122. 'BQADBAADlQIAAl9XmQABtG2GixCxtX4C': 'r_skip',
 123. 'BQADBAADkwIAAl9XmQABz2qyEbabnVsC': 'r_reverse',
 124. 'BQADBAADlwIAAl9XmQABAb3ZwTGS1lMC': 'y_0',
 125. 'BQADBAADmQIAAl9XmQAB9v5qJk9R0x8C': 'y_1',
 126. 'BQADBAADmwIAAl9XmQABCsgpRHC2g-cC': 'y_2',
 127. 'BQADBAADnQIAAl9XmQAB3kLLXCv-qY0C': 'y_3',
 128. 'BQADBAADnwIAAl9XmQAB7R_y-NexNLIC': 'y_4',
 129. 'BQADBAADoQIAAl9XmQABl-7mwsjD-cMC': 'y_5',
 130. 'BQADBAADowIAAl9XmQABwbVsyv2MfPkC': 'y_6',
 131. 'BQADBAADpQIAAl9XmQABoBqC0JsemVwC': 'y_7',
 132. 'BQADBAADpwIAAl9XmQABpkwAAeh9ldlHAg': 'y_8',
 133. 'BQADBAADqQIAAl9XmQABpSBEUfd4IM8C': 'y_9',
 134. 'BQADBAADqwIAAl9XmQABMt-2zW0VYb4C': 'y_draw',
 135. 'BQADBAADrwIAAl9XmQABIDf-_TuuxtEC': 'y_skip',
 136. 'BQADBAADrQIAAl9XmQABm9M0Zh-_UwkC': 'y_reverse',
 137. 'BQADBAADYQIAAl9XmQAB_HWlvZIscDEC': 'draw_four',
 138. 'BQADBAADXwIAAl9XmQABY_ksDdMex-wC': 'colorchooser'
 139. }
 140. # sticker_id
 141. #sticker_id = [['b_0', '43161736970240581'], ['b_1', '43161736970240583'], ['b_2', '43161736970240585'], ['b_3', '43161736970240587'], ['b_4', '43161736970240589'], ['b_5', '43161736970240591'], ['b_6', '43161736970240593'], ['b_7', '43161736970240595'], ['b_8', '43161736970240597'], ['b_9', '43161736970240599'], ['b_draw', '43161736970240601'], ['b_skip', '43161736970240605'], ['b_reverse', '43161736970240603'], ['g_0', '43161736970240611'], ['g_1', '43161736970240613'], ['g_2', '43161736970240615'], ['g_3', '43161736970240617'], ['g_4', '43161736970240619'], ['g_5', '43161736970240621'], ['g_6', '43161736970240623'], ['g_7', '43161736970240625'], ['g_8', '43161736970240627'], ['g_9', '43161736970240629'], ['g_draw', '43161736970240631'], ['g_skip', '43161736970240635'], ['g_reverse', '43161736970240633'], ['r_0', '43161736970240637'], ['r_1', '43161736970240639'], ['r_2', '43161736970240641'], ['r_3', '43161736970240643'], ['r_4', '43161736970240645'], ['r_5', '43161736970240647'], ['r_6', '43161736970240649'], ['r_7', '43161736970240651'], ['r_8', '43161736970240653'], ['r_9', '43161736970240655'], ['r_draw', '43161736970240657'], ['r_skip', '43161736970240661'], ['r_reverse', '43161736970240659'], ['y_0', '43161736970240663'], ['y_1', '43161736970240665'], ['y_2', '43161736970240667'], ['y_3', '43161736970240669'], ['y_4', '43161736970240671'], ['y_5', '43161736970240673'], ['y_6', '43161736970240675'], ['y_7', '43161736970240677'], ['y_8', '43161736970240679'], ['y_9', '43161736970240681'], ['y_draw', '43161736970240683'], ['y_skip', '43161736970240687'], ['y_reverse', '43161736970240685'], ['draw_four', '43161736970240609'], ['colorchooser', '43161736970240607']]
 142. GREY_SET_ID = '43161736970240002'
 143. # only grey ordinary cards are useful
 144. GREY_ID = {
 145. '43161736970240581': 'b_0',
 146. '43161736970240583': 'b_1',
 147. '43161736970240585': 'b_2',
 148. '43161736970240587': 'b_3',
 149. '43161736970240589': 'b_4',
 150. '43161736970240591': 'b_5',
 151. '43161736970240593': 'b_6',
 152. '43161736970240595': 'b_7',
 153. '43161736970240597': 'b_8',
 154. '43161736970240599': 'b_9',
 155. '43161736970240601': 'b_draw',
 156. '43161736970240605': 'b_skip',
 157. '43161736970240603': 'b_reverse',
 158. '43161736970240611': 'g_0',
 159. '43161736970240613': 'g_1',
 160. '43161736970240615': 'g_2',
 161. '43161736970240617': 'g_3',
 162. '43161736970240619': 'g_4',
 163. '43161736970240621': 'g_5',
 164. '43161736970240623': 'g_6',
 165. '43161736970240625': 'g_7',
 166. '43161736970240627': 'g_8',
 167. '43161736970240629': 'g_9',
 168. '43161736970240631': 'g_draw',
 169. '43161736970240635': 'g_skip',
 170. '43161736970240633': 'g_reverse',
 171. '43161736970240637': 'r_0',
 172. '43161736970240639': 'r_1',
 173. '43161736970240641': 'r_2',
 174. '43161736970240643': 'r_3',
 175. '43161736970240645': 'r_4',
 176. '43161736970240647': 'r_5',
 177. '43161736970240649': 'r_6',
 178. '43161736970240651': 'r_7',
 179. '43161736970240653': 'r_8',
 180. '43161736970240655': 'r_9',
 181. '43161736970240657': 'r_draw',
 182. '43161736970240661': 'r_skip',
 183. '43161736970240659': 'r_reverse',
 184. '43161736970240663': 'y_0',
 185. '43161736970240665': 'y_1',
 186. '43161736970240667': 'y_2',
 187. '43161736970240669': 'y_3',
 188. '43161736970240671': 'y_4',
 189. '43161736970240673': 'y_5',
 190. '43161736970240675': 'y_6',
 191. '43161736970240677': 'y_7',
 192. '43161736970240679': 'y_8',
 193. '43161736970240681': 'y_9',
 194. '43161736970240683': 'y_draw',
 195. '43161736970240687': 'y_skip',
 196. '43161736970240685': 'y_reverse'
 197. }